موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

چهل نکته بسیار مهم درباره ایمنی داربست ها!

این روزها و با افزایش چشمگیر ساخت و ساز افزایش اگاهی در خصوص ایمنی کار در ساختمان های در حال ساخت بسیار ضروری است. کارگرانی که در ساختمان ها کار میکنند باید با ایمنی کار در ساختمان اشنایی داشته باشند تا خود را از خطرات احتمالی دور نگه دارند.

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي  ﻓﺮﻋﻲ لاله عذار ﺗﺎﺑﻌﻪ شركت ﻣﻠﻲ گازوئیل مواد سوختی سوخته اﻳﺮان  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ تیه بنلاد اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ نمایش دادن آشكار كردن وكالت دادن تفویض كردن (امر به خداوند) گلرو اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي معتبر یادشده و اخیرالذكر را در ﺳﻄﺢ معاونت مغفر بالا ملاحظه ذلیل شدن ﺷﺮاﻳﻂ پندنیوش منوال ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي موجود را مرعوب ساختن ﻗﺎﻟﺐ”دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ لمحه اﻳﻤﻨﻲ نصب تله بست نصیحت پذیر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي “در كلاهخود ﺷﺮﻛﺖ  مشاركت پاكی ﻛﻠﻴﻪ   ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري وقت غنی ﺗﺪوﻳﻦ  قوی ﭘﻴﺎده ﺳﺎزيﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻳﺎدآور  ﻣﻲ ﺷﻮداﺟﺮاي مشرب اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ  رسیدگی كردن (به اتهام) تخلص حداقل اﻟﺰاﻣﺎت،در ﻛﻠﻴﻪ كمپانی ﻫﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ كمك هم دستی ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ  سربه زیر شركت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻫﺎي  اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

داربست فلزی

برای کار بر روی ساختمان ها باید از داربست های مخصوص استفاده کرد. این داربست ها برای هر موقعیتی متفاوت هستند که در این خصوص در سایر مقاله ها صحبت هایی کامل صورت گرفته است. در این مقاله از سایت zoodbast میخواهیم تا شما را با 40 نکته در خصوص ایمنی داربست ها اشنا کنیم تا با اگاهی از این نکات از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود. با این مقاله از کافه خبر همراه باشید.

ایمنی داربست

 • داربست ها دارای پایه های عمودی هستند که ان ها را روی زمین محکم میکند. این پایه ها از لوله های استانداری تشکیل شده اند که فاصله ی ان ها از یکدیگر باید 2 متر باشد.
 • پایه های داربست علاوه بر فاصله ی اشاره شده باید همگی در یک ردیف مشاهده شوند. یعنی یکو جلوتر و یکی عقب تر نباشد.
 • زمانی که لوله ها در حالت عمودی قرار دارند باید از بست های قائم برای اتصال ان ها استفاده کرد. این بست ها میتوانند تا وزن 3.6 کیلونیوتون را تحمل کنند.
 • برای اینکه لوله های عمودی بتوانند وزن را بهتر تحمل کنند از لجرها استفاده کنید. هم چنین میتوانید از لجرها یا ترانزوم ها برای جلوگیری از خم شدن لوله های افقی داربست استفاده کنید.
 • برای اتصال لجرها و یا ترانزوم ها باید از بست تخته استفاده کنید.
 • دقت کنید که اگر از این بست ها در داربست خود استفاده میکنید نباید بیشتر از 0.53 کیلونیوتون به ان ها نیرو وارد شود.
 • برای اتصال لوله ی استاندارد بیرونی به لوله استاندارد درونی از ترانزوم استفاده کنید. این لوله با عبور از عرض لجر، محل کار را میسازد.

زودبست

 • زمانی که تخته ی کار را بر روی داربست قرار میدهید اگر تا 5.1 متر طول دارد باید از 2 میله ی حامی استفاده کنید اما اگر طول تخته از 5.1 متر بیشتر شد باید از 3 میله ی حامی استفاده کنید.
 • دقت کنید برای اتصال دو لوله ی طولی به یکدیگر از پین های اتصال جوینت پین استفاده کنید.
 • میتوانید از پین های اسلیو کاپلر نیز برای اتصال دو لوله ی طولی به یکدیگر استفاده کنید.
 • برای افزایش مقاومت داربست از لوله های مهاری استفاده کنید. این لوله ها به صورت ضربدر بر روی داربست متصل میشوند.
 • بریس های بیرونی داربست باید در فاصله ی 10 متری از یکدیگر قرار بگیرند.
 • بریس های درونی در فاصله های استاندارد و لجر به لجر بسته میشوند.
 • برای اتصال بریس ها به داربست باید از پین های اسلیو کاپلر استفاده کنید.
 • از بست های اسپیگات برای اتصال بریس ها استفاده نکنید.
 • برای اتصال در زاویه های مختلف باید از بست های گردان استفاده کنید.
 • میتوانید از بست های چدنی یا فرج استفاده کنید.
 • بست ها غالبا میتوانند در صورت نگهداری مناسب چندین بار مورد استفاده قرار بگیرند. پس سعی کنید تا بست ها را در ترکیب مناسبی از گازوئیل و روغن نگهداری کنید.
 • با توجه به داربست مورد استفاده از بست مناسب استفاده کنید. بست ها 2 و یا 4 پیچ هستند که به صورت ثابت یا گردان مورد استفاده قرار میگیرند.
 • برای رسیدن به بالای سکوی هر داربست باید از پله ها استفاده کرد.
 • تعداد مناسب پله ها برای هر 2 متر بین 6 الی 7 پله است.
 • پله ها باید هر کدام ارتفاع 25 تا 30 سانتی متر داشته باشند و ورودی پله ها بین 60 تا 120 سانتی متر باشد.
 • در هر 2 متر یعنی بعد 7 پله باید پاگردی برای رفع خستگی کارگران قرار داده شود.
 • پله ها باید دارای دستگیره و حفاظ باشند تا از سقوط افراد جلوگیری شود.
 • برای نصب علامت های هشداردهنده ی مربوط به داربست از ورودی پله ها استفاده میشود.
 • اگر شیب ساختمان برای بالا رفتن ملایم است میتوان از سطح شیبدار به جای پله استفاده کرد. این امر موجب میشود تا حمل مصالح به طبقات بالاتر با استفاده از وسایل مربوطه صورت بگیرد.
 • اگر ساخت پله ها دائمی باشد و حضور ان ها موقت و برای داربست نباشد به صورت عمودی ساخته میشوند و برای ارتفاع دو متر به بالا پشت بند قرار داده میشود.
 • اگر مجبور به ساخت پله هستید اما نیاز به سطح شیبدار دارید بهرت است تا تخته ای را با سیم به پله ها متصل کنید و از ان استفاده کنید.

zoodbast

 • زمانیکه روی داربست تخته ای برای ایستادن قرار میگیرد این تخته ها باید لبالب یکدگیر قرار بگیرند و سطح داربست را کاملا بپوشانند. در انتها نیز توسط تسمه های فلزی محکم میشوند.
 • عرض تخته ای که کارگران باید روی ان بایستند و کار کنند بسته به نوع کاربری از 60 الی 120 سانتیمتر متغیر است.
 • طول تخته ها باید به گونه ای باشد که دو طرف و وسط ان ها روی بست های ترانسوم قرار بگیرند.
 • در کنار این تخته ها باید قرنیز قرار داده شود تا از سقوط ابزار جلوگیری کند.
 • دقت کنید که تخته ها روی هم قرار نگیرند چرا که موجب میشوند تا پای کارگران به این تخته ها گیر کند و موجب افتادن انها شود.
 • دقت کنید که سکوها در هر مترمربع میتوانند از 150 تا 250 کیلوگرم وزن را تحمل کنند.
 • برای استفاده از نردبان ها بر روی داربست نهایت دقت را مبذول بدارید.
 • بهترین زاویه برای قرارگیری پایه های نردبان از 68 تا 75 درجه است. به ازای هر 4 متر ارتفاع 1 متر پایه های نردبان عقب میروند.
 • اگر از نردبان برای امور برقی میخواهید استفاده کنید حتما از نردبان عایق استفاده کنید.
 • استفاده از نردبان های کوتاه و چوبی برای داربست ها اصلا گزینه های مناسبی نیستند.
 • باید ابتدا و انتهای نردبان را محکم به داربست وصل کنید.
 • برای بالارفتن از نردبان رو به نردبان حرکت کنید و هر دو دست خود را به نردبان محکم نگه دارید.

منبع: www.cafekhabar.ir    

پیشرو تراک

ليفتراک از ماشين آلات نيمه سنگين محسوب ميشود که در انبارها و همچنين صنايع کوچک و بزرگ براي جابجايي بار مورد استفاده قرار ميگيرد و قادر است تا با جثه کوچک خود اجسام سنگيني که وزن آنها به چند تن ميرسد را جا بجا کند. اما قطعات ليفتراک به دليل اينکه فشار زيادي را تحمل ميکنند پس از مدتي يا غير قابل استفاده خواهند شد و يا کيفيت خود را از دست ميدهند.  قطعات ليفتراک هر چه از کيفيت بالايي نيز برخودار باشند باز هم پس از مدتي فرسوده و غير قابل استفاده خواهند شد. اما خوشبختانه شرکت هاي توليد کننده ليفتراک فکر همه چيز را کرده اند و لوازم يدکي ليفتراک را براي پشتيباني از محصولات خود به بازارهاي جهاني عرضه ميکنند. با خريد لوازم يدکي ليفتراک ديگر هيچگونه نگراني بابت فرسوده شدن قطعات نخواهيد داشت و  هر زمان که هر يک از قطعات ليفتراک با مشکل مواجه شد ميتوانيد قطعه نو را با قطعه آسيب ديده جايگزين نماييد. (در اين بين يکي از قطعاتي که فشار بسيار بيشتري را نسبت به ديگر قطعات تحمل ميکند لاستيک ليفتراک است). بهترين لوازم يدکي ليفتراک لوازمي هستند که اورجينال بوده و جزو قطعات اصلي قرار ميگيرند. نوع ديگري  از تجهيزات براي جابجايي بار در انبارها و صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد که به آن جک پالت گفته ميشود. جک پالت ميتواند در مکان هاي کوچک که امکان استفاده از ليفتراک وجود ندارد براي جابجايي بار يک گزينه بسيار مناسب محسوب شود. جک پالت با نيروي انساني و به آساني حرکت ميکند و نيازي به فشار زيادي براي به حرکت در آوردن آن وجود ندارد.

خريد جک پالت

براي خريد جک پالت بايد ابتدا به کيفيت  و دوام قطعات آن توجه داشته باشيد و جک پالت را از ميان با کيفيت ترين ها انتخاب کنيد. دليل اينکه بايد در خريد جک پالت به دنبال با کيفيت ترين آن باشيد اين است که فشار وارد شده به جک پالت ميتواند باعث فرسايش قطعات آن شود که از اين رو اگر از کيفيت بالايي برخوردار باشند در نتيجه فرسايش آنها به تاخير خواهد افتاد.

خريد لاستيک ليفتراک

براي خريد لاستيک ليفتراک بايد به فروشگاه ها و شرکت هايي مراجعه کنيد که در زمينه عرضه لوازم يدکي ليفتراک فعاليت ميکنند. شرکت پيشرو تراک از شرکت هاي فعال در زمينه فروش لوازم يدکي ليفتراک از جمله لاستيک ليفتراک است و براي خريد هر يک از قطعات و همچنين خريد لاستيک ليفتراک ميتوانيد با کارشناسان اين شرکت تماس حاصل نماييد.

انواع قطعات و لوازم يدکي ليفتراک

انواع قطعات و لوازم يدکي ليفتراک موجود در شرکت پيشرو تراک از گارانتي برخوردار بوده و بصورت تضمين شده بفروش ميرسند. قيمت مناسب انواع قطعات ليفتراک و لوازم يدکي ليفتراک موجود در اين شرکت  نيز باعث شده تا همواره رضايت مشتريان جلب شود.

جایگزین برای google photo که بهتر است بشناسید

گوگل محصولات رایگان غیرقابل مقاومت را عرضه می‌کند تا از داده‌های شما پرده برداری کند، و گوگل فوتو هم از این قاعده مستثنی نیست. آن‌ها از عکس‌های شخصی شما برای اسکن کردن صورت، اسکن کردن اطلاعات دوستان و چیزهایی که دوست دارید استفاده می‌کنند و محل شما را ردیابی می‌کنند – حتی اگر آن را مخفی کرده باشید. هیچ شرکتی نیازی به دانستن این موضوع در مورد زندگی شخصی شما ندارد. در اینجا برخی جایگزین‌های مبتنی بر حریم خصوصی برای گوگل فوتو وجود دارد.

چرا نباید فایل ها را در گوگل فوتو ذخیره کنید؟

حتی با اینکه گوگل فوتو می‌گوید که به حریم خصوصی شما اهمیت می‌دهد، آن‌ها هنوز هم با اسکن کردن عکس‌ها اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند. این به چه معنی است؟

اگر یک عکس از کفش‌های Nike را آپلود کنید، گوگل آن را به عنوان یک برند ورزشی مورد علاقه شما معرفی می‌کند و این اطلاعات را به پروفایل کاربری شما اضافه می‌کند. حدس بزنید بعد از این چه تبلیغاتی خواهید دید؟

هوش مصنوعی گوگل برای تشخیص اشیا برنامه‌ریزی شده‌است. کافی است کلمه ی “گربه” را در نوار جستجو وارد کنید و تمام عکس‌های خود را با یک گربه در آن بیاورید. شناسایی صورتش نه تنها چهره شما بلکه چهره اعضای خانواده شما را نیز مشخص می‌کند. آن‌ها می‌توانند کل خانواده و دایره دوستان شما را بدون اینکه شما درک کنید، تنظیم کنند.

این کار فراداده شما را تجزیه و تحلیل می‌کند. مطمئنا، آخرین تعطیلات شما ممکن است زمانی مناسب باشد که تصاویر را به دوستان و خانواده خود نشان دهید، اما این تنها راه دیگر برای گوگل است که هر قدم شما را دنبال کند.

آیا واقعا می‌خواهید یک شرکت شناخته‌شده اطلاعات شخصی شما را داشته باشد و بداند که صورت شما چگونه به نظر می‌رسد، و نیز بداند در تابستان سال گذشته کجا بودید؟ احتمالا نه. اطلاعاتی که گوگل میتواند از شما داشته باشد را کاهش دهید و به دنبال یک جایگزین بگردید که از داده‌های شما بهره‌برداری نکند.

برخی از این برنامه‌های جایگزین ممکن است به شما یک فضای رمزنگاری شده ارائه کنند، در حالی که برخی دیگر ویژگی‌های اضافی مانند ویرایش آنلاین عکس، به اشتراک گذاری، مدیریت ساده عکس یا فقط یک گالری به ظاهر تمیز دارند. برای کمک به شما در انتخاب، ما ۸ برنامه ذخیره‌سازی عکس را جمع‌آوری و مورد بررسی قرار دادیم که به حریم خصوصی شما بیش از گوگل اهمیت می‌دهد.

زگذاری ارائه می‌دهد، یا می‌توانید در صورتی که دانش فنی لازم برای انجام این کار را دارید میزبان پیویگو خود باشید. همچنین خوب است بدانید که این برنامه در نرم‌افزار با منبع باز اجرا می‌شود، که به این معنی است که هر کس می‌تواند نگاهی به کد خود بیندازد و به دنبال هر گونه آسیب‌پذیری باشد.

یک برنامه عالی برای مدیریت عکس.

Slidebox

(آی او اس و اندروید)

اگر گوگل از ماشین های هوشمند برای سازماندهی عکس‌های خود در آلبوم‌ها استفاده کند و آن‌ها را قابل جستجو کند، این برنامه آن را به شما واگذار می‌کند. حذف هزاران عکس و گذاشتن آن‌ها در پوشه‌های مناسب ممکن است خسته‌کننده به نظر برسد، اما وقتی که این کار را به روش Tinderlike انجام دهید، خسته کننده نخواهد بود.

پوشه‌هایی برای سفرهای اخیر خود و یا آخرین پروژه‌های خود ایجاد کنید، سپس به چپ و راست ضربه بزنید تا عکس‌های خود را مرور کنید، آن‌ها را به آلبوم‌های مناسب منتقل کنید و یا فقط برای پاک کردن آن‌ها اقدام کنید. عکس‌های شما در پوشه زباله‌دان فورا حذف نخواهند شد، و هنوز هم می‌توانید آن‌ها را بازیابی کنید. اگر می‌خواهید فضای ذخیره‌سازی را روی دستگاه خود آزاد کنید، فقط گزینه حذف را تایید کنید.

اگر به یک گالری عکس نیاز داری، این یک برنامه عالی است.

فلیکر

(وب، iOS، و آندروید)

فلیکر مدتی است که روی دور افتاده، اما به تازگی نوسازی شده‌است و یک پلت فرم ویرایش رایگان ارائه می‌دهد. برخلاف گوگل، هیچ محدودیتی در اندازه و وضوح فایل‌های شما وجود ندارد و کاملا سخاوتمندانه یک ترابایت فضای ذخیره ای CLOUD به شما ارائه میدهد. این برنامه به شما کمک می‌کند تا عکس‌های خود را سازمان دهی کرده و ابزارهای ویرایش زیادی به شما میدهد تا شما بتوانید عکس‌های خود را بدون اینکه برنامه را ترک کنید، بهبود بخشید. فلیکر از ویدئوها نیز پشتیبانی می‌کند.

همچنین یک جامعه بسیار بزرگ از عکاسان دارد، بنابراین اگر به دنبال الهام گرفتن هستید، این برنامه یک انتخاب عالی است. در این برنامه می‌توانید همانند اینستاگرام عکاسان دیگر را دنبال کنید، همچنین اینکه شما می‌توانید عکس‌های خود را  به طور عمومیدر معرض نمایش بگذارید.

دسترسی به این سایت ها

یکسری از این موارد متاسفانه محدودیت های جغرافیایی دارند و ممکن است نتوانید از خدمات این سرویس ها استفاده کنید ، به منظور دسترسی به این خدمات و دور زدن این محدودیت جغرافیایی از سرویس هایی نظیر فیت نت استفاده کنید.